Klachtenprocedure

studio folio hecht veel waarde aan de relatie met cursisten en streeft ernaar een vertrouwensrelatie met de cursisten aan te gaan, waardoor mogelijke ontevredenheid veilig kan worden geuit in persoonlijk contact tussen de docent en de cursist. Ben je van mening dat je te weinig gehoor vindt, of dat er geen gevolg wordt gegeven aan toezeggingen, dan kun je een klacht indienen.

Hier vind je informatie over hoe je je klacht kunt indienen en binnen welke termijn je een reactie kunt verwachten. Een uiting van ontevredenheid wordt uiterst serieus genomen.

1. Definities

De officiële naam van de school is redactieacademie studio folio, de handelsnaam is ingeschreven onder KvK-nummer 67159222.

1.1. Klacht

Elke schriftelijke (inclusief e-mail) uiting van ontevredenheid van een (kandidaat-)cursist over de activiteiten van studio folio.

1.2. Cursist

Elke afnemer van diensten van studio folio, zowel ingeschreven als niet ingeschreven.

1.3 Werkdagen

Dagen waarop de administratie van studio folio is geopend.

2. Indienen van een klacht

Je kunt je klacht schriftelijk kenbaar maken. Het adres vind je onder punt 7. Om je klacht zo snel mogelijk te kunnen beoordelen vraagt studio folio van je de volgende zaken op te nemen in je brief:

▪ naam, adres en woonplaats

▪ de datum waarop je de brief verstuurt

▪ een beschrijving van je klacht

▪ eventuele relevante kopieën van documenten die de klacht verduidelijken

Hoe meer relevante informatie je verstrekt, hoe beter studio folio in staat is je klacht te beoordelen. Klachten zullen altijd vertrouwelijk worden behandeld.

3. Behandeling klacht

Binnen 4 werkdagen na ontvangst van de klacht ontvang je een schriftelijke ontvangstbevestiging. In die bevestiging (per brief of e-mail) word je geïnformeerd over degene bij wie je klacht in behandeling is en over de periode waarbinnen je klacht wordt beoordeeld. studio folio streeft er altijd naar om dit binnen 10 werkdagen te doen. Mocht blijken dat dit niet haalbaar is, dan ontvang je hierover schriftelijk bericht. Degene die je klacht behandelt kan je tijdens de beoordeling vragen om extra informatie. Wanneer nodig zal studio folio (een) externe deskundige(n) raadplegen.

4. Reactie op je klacht

Je ontvangt binnen 10 werkdagen een inhoudelijke reactie op je klacht, tenzij er eerder schriftelijk en met redenen omkleed kenbaar is gemaakt dat er vertraging is ontstaan of tenzij er sprake is van een klacht tegen de dagelijkse leiding. studio folio doet er alles aan om je klacht naar tevredenheid af te handelen. Toch kan het zo zijn dat je het niet eens bent met de afwikkeling. Je hebt dan de mogelijkheid in beroep te gaan bij de Beroepscommissie.

5. Klachtencommissie

Indien je het niet eens bent met de afwikkeling van je klacht door studio folio, dan kun je binnen drie maanden na behandeling je klacht voorleggen aan de Beroepscommissie. Voordat je de klacht aan de Beroepscommissie voorlegt, dien je de klachtenprocedure van studio folio te hebben doorlopen. De Beroepscommissie maakt haar beslissing kenbaar binnen drie weken na ontvangst van het beroepsschrift. Het oordeel van de Beroepscommissie is bindend voor studio folio.

6. Toezicht en beheer

De dagelijkse leiding van studio folio ziet toe op de naleving van de klachtenprocedure. Alle gegevens die te maken hadden met behandeling van je klacht, worden tot minstens één jaar nadat de klacht is afgehandeld bewaard.

7. Belangrijke adressen

Je kunt je klachtenbrief sturen naar studio folio, Harlingerstraatweg 57, 8913 AD Leeuwarden. Je brief voor de Beroepscommissie mag naar de voorzitter:

Beroepscommissie p/a studio folio t.a.v. mw. Maartje Beukers, Eebuurt 14 bg, 8911 EV Leeuwarden.